<セ・リーグ>    

 DeN 5-1 巨 人 

 勝: 東 2勝 1敗  

 負:高 橋 3勝 2敗  

 ソ ト13号 ゲレー 6号

 宮 崎 7号 桑 原 1号